Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, (dalej: MPGK Sp. z  o.o.)  informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych:
(82) 572 12 76. Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się także:

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W  MPGK Sp. z  o.o powołano Inspektora Ochrony Danych.   Do kontaktu   z   Inspektorem Ochrony Danych  służy  adres email: iod@mpgk.wlodawa.pl.  Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem także pisemnie na adres siedziby  wskazany w pkt I, z dopiskiem ?Inspektor Ochrony Danych?.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

W przypadku rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podstawą prawną przetwarzania danych będą:

art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy)
art. 22? § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa)

W sytuacji gdy Twoje stanowisko wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będziemy wymagali dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 10 RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą Twoich danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  z  siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.

VI. TWOJE PRAWA

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wycofania zgody,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację ? w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody ? masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach I i II powyżej).

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.

 

2021-02-08 00:00:00 | autor: IDO

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517