Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin

Numer ogłoszenia w BZP: 288438 - 2010; data zamieszczenia: 13.09.2010


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. 82/ 572 12 76 w. 12, faks 82/ 572 65 91.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.wlodawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz członków ich rodzin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe dotyczące życia i zdrowia pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 1 do SIWZ /Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.10.00-5, 66.51.20.00-2, 66.51.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej, tzn. posiadają zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy oraz przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, tj. zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez właściwy organ nadzoru.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
  W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
  W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
  W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
  W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
   • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę.
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ
5. Kopię ogólnych i/lub szczególnych warunków ubezpieczenia, które będą miały zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki przedmiotowe udziału w postępowaniu tj. wyrażą zgodę na:

 • termin płatności miesięcznych składek za wszystkich ubezpieczonych do 15 dnia danego miesiąca (decyduje data złożenia polecenia przelewu przez Ubezpieczającego),
 • niezmienność warunków ubezpieczenia wynikających ze złożonej oferty przez cały okres realizacji zamówienia,
 • klauzulę partycypacji - zgodnie z treścią określoną w pkt. 13.1.2, SIWZ
 • klauzulę automatycznego przedłużenia umowy zgodnie z treścią określoną w pkt. 13.1.3. SIWZ
 • posiadają, spełniające normy ustawowe, wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi oraz wskaźniki pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami na dzień 31.07.2010 r.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Wysokość oferowanych świadczeń - 40
 • 3 - Dodatkowe ryzyka oraz zaakceptowane definicje - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.wlodawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MPGK Sp. z o.o. 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 - I piętro pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zobacz załącznik SWIZ >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenia I II III >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy >>
Zobacz załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ Formularz oferty >>
Zobacz załącznik Zalacznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy - PO ZMIANIE >>
Zobacz załącznik Treść zapytania nr 1 do przetargu wraz z wyjaśnieniami - 21.09.2010 >>
2010-09-13 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517