Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJ KORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu nr ZP/PN-3/10

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zarząd MPGK Sp. z 0.0. we Włodawie informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Usługę dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. we Włodawie oraz członków ich rodzin" - Nr sprawy: ZP/PN-3/10 została wybrana oferta wykonawcy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie Oddział w Lublinie

20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 2F

 

Uzasadnienie wyboru:

1.        W postępowaniu została złożona 1 oferta nie podlegająca odrzuceniu:

a.         Oferta Wykonawcy Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie Oddział Lublin, Ul. K. Wallenroda 2F, 20-607 Lublin.

2.        W toku badania zgodności złożonej oferty ze specyfikacją stwierdzono:

a.         Oferta Wykonawcy PZU Życie SA została złożona w przewidzianym w SIWZ terminie oraz spełnia wszystkie warunki, jakie Zamawiający określił w SIWZ. Łączna liczba punktów, jakie zostały przyznane na podstawie kryteriów określonych w SIWZ to 96,00 pkt.

b.        Oferta Wykonawcy otrzymała następującą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w punkcie 15 SIWZ:

 

Liczba przyznanych punktów

Kryterium

PZU Życie S.A.

Cena

50,00 pkt.

Wysokość oferowanych świadczeń

40,00 pkt.

Dodatkowe ryzyka oraz zaakceptowane definicje

6,00 pkt.

Łączna liczba punktów

96,00 pkt.

3.     W prowadzonym postępowaniu nie miało miejsce wykluczenie Wykonawcy.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze naj korzystniejszej oferty, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Włodawa, 7 października 2010 r.

Zobacz załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJ KORZYSTNIEJSZEJ w postępowaniu nr ZP/PN-3/10 >>
2010-10-07 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517