Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2011 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2011 roku.
Numer ogłoszenia: 364504 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. , ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. 082 572 12 76 w. 12, faks 082 572 65 91.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgk.wlodawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych w 2011 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb 95 na potrzeby pojazdów samochodowych i sprzętu MPGK Sp. z o.o. we Włodawie w roku kalendarzowym 2011 oraz wykonanie usługi tankowania pojazdów Zamawiającego zakupionym paliwem w stacji wykonawcy w następujących ilościach: 1/. Olej napędowy: Planowana maksymalna ilość zakupu w roku 2011 - 96 000 litrów 2/. Benzyna bezołowiowa Pb 95: Planowana maksymalna ilość zakupu w roku 2011 - 2 750 litrów.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.3) Potencjał techniczny
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie. W zakresie wyżej opisanego warunku ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty
 • Oświadczenie, że oferowane paliwo spełnia wymagane normy, odpowiednio dla rodzaju:
  - Olej napędowy: PN-EN 590:2009 + A1:2010
  - Benzyna bezołowiowa: PN-EN 228:2009

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Wysokość upustu - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mpgk.wlodawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: MPGK Sp. z o.o. 22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22 - I piętro pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Zobacz załącznik Specyfikacja >>
Zobacz załącznik Załacznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy >>
Zobacz załącznik Zalacznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy >>
Zobacz załącznik Zalacznik nr 3 do SIWZ Oswiadczenie z art 22 >>
Zobacz załącznik Zalacznik nr 4 do SIWZ Oswiadczenie Paliwa >>
Zobacz załącznik Zalacznik nr 5 do SIWZ Oswiadczenie obraku podstaw do wykluczenia >>
Zobacz załącznik Zalacznik nr 6 do SIWZ Projektumowy >>
Zobacz załącznik Treść zapytania nr 1 do przetargu wraz z wyjaśnieniami >>
2010-11-10 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517