Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych w MPGK Sp z o.o. we Włodawie

Szanowni Państwo,


od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia 2016 r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych - "RODO"). 


Chcemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.  we  Włodawie  oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach, dlatego prosimy o zapoznanie  się z poniższymi informacjami.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, tel:(82)5723197, fax(82)5726591; email: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl.


Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod numerem telefonu +48 500 046 241  lub pisemnie na adres poczty elektronicznej: iod@mpgk.wlodawa.pl.


Pana/Pani dane osobowe przetwarzane przez Spółkę to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu,  adres do kontaktu,  PESEL oraz inne dane osobowe niezbędne do realizacji danej usługi za Pani/Pana odrębną zgodą.


Spółka przetwarza wyżej wymienione Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Pani/Pana oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności: dostaw wody i odbioru ścieków, dostawy ciepła, wywozu nieczystości ciekłych,  realizacji płatności, obsługi reklamacji i usuwania awarii wodociągowych i ciepłowniczych.
  • realizacji obowiązków Spółki przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur, dokumentów księgowych do celów archiwizacyjnych i podatkowych;
  • ochrony praw Spółki zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych.


Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Spółki oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi prawne, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do końca okresu: ważności warunków technicznych lub okresu obowiązywania umów: przyłączeniowej, umowy na dostawę ciepła lub okresu technicznej eksploatacji przyłączy wodociągowych i ciepłowniczych, okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów, lub okresu przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej.


W związku z przetwarzaniem Wydawnictwo Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli to zgoda jest podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, na podstawie art. 7 (3) RODO;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.


Ma Pan/Pani prawo do złożenia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Podanie Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem koniecznym do  wydania warunków technicznych na przyłączenie do sieci, lub zawarcia umów wymienionych w pkt. 4. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania warunków na przyłączenie do sieci oraz niemożliwe będzie zawarcie umowy.


Jednocześnie zapewniamy, że nie wykorzystujemy Pani/Pana danych osobowych w innych celach niż cel w którym zostały zebrane oraz, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne, a także dbamy o ich bezpieczeństwo. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu. 

2018-05-25 00:00:00 | autor: Inspektor Danych Osobowych

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517