Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

ZAPROSZENIE OFERTOWE - instalacja i dzierżawa systemu kamer telewizji użytkowej CCTV

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie zaprasza do przedstawienia oferty
na
instalację i dzierżawę systemu kamer telewizji użytkowej CCTV w obiektach MPGK
na okres 24 miesięcy.

Opis zamówienia

 • Instalacja 6 szt. kamer do obserwacji 3-ech bram wjazdowych oraz placu składowania miału w obiekcie kotłowni MPGK.
 • Wizualizacja podglądu z kamer kotłowni na poziomie palacza na monitorze kolorowym z opcją obserwacji pełnego obrazu z 1 kamery oraz z podziałem na 6 kamer.
 • Instalacja 4 szt. kamer do obserwacji bramy wjazdowej i placu w obiekcie bazy MPGK.
 • Archiwizacja wizji ze wszystkich kamer na serwerze wizyjnym lub rejestratorze przez
  okres co najmniej 21 dni, zgranie archiwum z okresu 21 dni i zachowanie na odrębnym nośniku ( DVD lub dysk ) przez okres 6-ciu miesięcy, udostępnianym na życzenie inwestora.

5. Zainstalowanie oprogramowania na 4-ech komputerach w biurze MPGK do podglądu "na żywo" oraz przeglądu archiwum ze wszystkich kamer ( w tym zamontowanych w obiekcie kotłowni); dostęp do podglądu "na żywo i archiwum ograniczony hasłem indywidualnym.
6. Zestawienie transmisji do podglądu "na żywo" obiektu kotłowni i przeglądu archiwum z biura MPGK.

Warunki dodatkowe
Płatność - Stałe raty miesięczne.

Czas realizacji
Montaż urządzeń, instalacja oprogramowania, zestawienie transmisji - pożądany - 21 dni od daty zawarcia umowy.

Minimalne wymagania sprzętowe
1. Kamery

 • Kamery kolorowe dualne (dzień/noc ) dobra obserwacja w nocy
 • Rozdzielczość 480/570 TVL
 • Sterowanie obiektywem DC
 • BLC, ARW, ATW/AWB. DNR. Stosunek sygnał/szum >50dB

2. Obiektywy

 • Ogniskowa > 3-8mm regulowana ręcznie
 • Jasność F>1.0
 • Automatyczna regulacja przesłony sterowana sygnałem DC

3. Obudowy

 • Aluminium
 • IP66
 • Grzałka z termostatem

Instalacja - ustalenia dodatkowe
Wszystkie kamery, urządzenia do transmisji obrazu, serwery lub rejestratory muszą być wyposażone w zabezpieczenia odgromowe, zasilane z wydzielonego obwodu 230V z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym. Instalacja wizyjna i zasilająca prowadzona w rurach osłonowych PYC lub korytkach, zabezpieczona przed ingerencją osób niepowołanych.

Wykonawca zapewni dokumentację powykonawczą: trasy kablowe, lokalizacja urządzeń, zasilanie.

Gwarancja
W przypadku wystąpienia Zamawiającego z wnioskiem o przekazanie Urządzeń na własność po upływie okresu dzierżawnego - okres gwarancji wynosi od dnia podpisania protokołu odbioru -12 miesiące na urządzenia i 24 miesięcy na instalacje kablowe.

Usterki/ awarie/ konserwacja
W okresie gwarancyjnym wszelkie awarie i usterki urządzeń typu - utrata lub pogorszenie obrazu z kamery, brak łączności pomiędzy obiektami, awarie urządzeń rejestrujących muszą być usunięte w ciągu 8-miu godzin od chwili zgłoszenia dokonanego w godzinach 700-1800 Przy zgłoszeniach dokonywanych po godz. 1800 awaria usuwana będzie po godz. 700 dnia następnego.

Konserwacja przeprowadzana raz na kwartał zgodnie z procedurą konserwacji systemów CCTV, bezpłatnie w okresie gwarancyjnym.

Powyższe założenia obowiązują również w okresie dzierżawnym.

Dokumenty wymagane od wykonawcy

 • Koncesja MSWiA w zakresie technicznej i fizycznej ochrony mienia.
 • Pracownicy - licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia.
 • Kierownik - licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.
 • "Poświadczenie bezpieczeństwa" pracowników do klauzuli "zastrzeżone".

Składanie ofert
Oferty prosimy składać do 23 lipca 2007 r. do godz. 1200 w sekretariacie firmy (pokój nr 20) w zamkniętej kopercie z napisem ?Oferta na instalację kamer?.

Wybór oferty najkorzystniejszej
Wybrana zostanie oferta przedstawiająca najniższą cenę.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej www.mpgk.wlodawa.pl.

Osoba do kontaktu

Edyta Kozłowska-Lejko, tel. 82/ 572 31 16.

2007-07-16 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517