Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Przetarg na dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych samochodów

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
22-200 Włodawa, ul. Żołnierzy WiN 22
tel. /0 82/ 572 12 76; faks /0 82/ 572 65 91
www.mpgk.wlodawa.pl


ogłasza przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO, nie przekraczającej tzw. progów unijnych na

 

Dostawę trzech sztuk fabrycznie nowych  samochodów dostawczych tej samej marki, finansowanych w formie leasingu operacyjnego.

CPV - 6600000-0; 34130000-7

 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.
 • Termin realizacji zamówienia: dla okresu leasingu: 36 miesięcy od miesiąca, w którym nastąpi wydanie przedmiotu leasingu Zamawiającemu i dla dostawy przedmiotu leasingu: do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
 • W prowadzonym postępowaniu nie ma obowiązku wnoszenia wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena oferty - 100%
 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem internetowym www.mpgk.wlodawa.pl lub odebrać /bezpłatnie/ w siedzibie zamawiającego przy ul. Żołnierzy WiN 22, lok. 16.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do godz. 1000 dnia 23.10.2008 r.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.10.2008 r. o godz.1010 w siedzibie zamawiającego w sali konferencyjnej.
 • Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 • Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 • Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 • Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

1.     W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
1)    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:
1) Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w pkt. 1, na Formularzu nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy.
2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, do oferty każdy z wykonawców powinien załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3)    w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot leasingu spełnia wymagania Zamawiającego określone w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty odpowiednich dokumentów tj. ogólnodostępnych materiałów handlowych np. foldery (katalogi) ze zdjęciami oferowanych samochodów oraz opisami i parametrami technicznymi w języku polskim.

3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według formuły spełnia/  nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w dokumentach.

Zobacz załącznik Ogłoszenie >>
Zobacz załącznik Oferta Przetargowa >>
Zobacz załącznik Formularz cenowy >>
Zobacz załącznik Oświadczenie >>
Zobacz załącznik SIWZ >>
2008-10-07 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517