Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prosi o przedstawienie oferty na ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa według załączonych wykazów:
1. Budynki i budowle:
- pełny zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Sprzęt elektroniczny z nośnikami danych według wykazu:
- pełny zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
- od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
- od szkód elektrycznych
- od niewłaściwej obsługi sprzętu elektronicznego
3. Wyposażenie kotłowni + waga samochodowa:
- pełny zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
4. Urządzenia elektryczne (zespoły prądotwórcze, stacja trafo, transformator
olejowy):
- od szkód elektrycznych

Pełny zakres ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych winien obejmować następujące zdarzenia: pożar, wybuch, huragan, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, grad, śnieg, powódź, uderzenie pojazdu lądowego, zapadanie i osuwanie się ziemi, huk ponaddźwiękowy, wydostanie się wody, cieczy, par z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub technologicznego, wyciek z urządzeń tryskaczowych lub zraszaczowych.

Ubezpieczenie od szkód elektrycznych winno obejmować szkody powstałe w wyniku: zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięć i innych zjawisk powstałych w związku z uderzeniem pioruna, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenia, uszkodzenia izolacji, działania elektryczności atmosferycznej.

Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa zawarte będzie na 1 rok w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.
Oferty prosimy składać do 26.06.2007 r. do godz. 1200 w sekretariacie firmy (pokój nr 20) w zamkniętej kopercie z napisem ?Oferta na ubezpieczenie majątku?.
Wybrana zostanie oferta Ubezpieczyciela przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny (składki ogółem za ubezpieczenie).
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej www.mpgk.wlodawa.pl.Osoba do kontaktu: Jadwiga Kuryłowicz - tel. 82/ 572 12 84

2007-06-22 00:00:00 | autor: MPGK

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

Narodowy Spis Powszechny

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 696 800,00 zł
BDO: 000001517