Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Informacja RODO

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  DLA KLIENTÓW MPGK SP. Z O.O.

Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO"), Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie (dalej ,,Sprzedawca") przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włodawie przy ul. Żołnierzy WiN 22, 22-200 Włodawa,

2.    W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod @mpgk.wlodawa.pl, lub pisemnie na adres Spółki wymieniony powyżej z dopiskiem na kopercie: ?Inspektor Ochrony Danych?.

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

a. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy  lub wydania warunków technicznych przyłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego lub sieci wodociągowo kanalizacyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO),

b. w celu wykonania umowy sprzedaży energii cieplnej, dostawy wody i odbioru ścieków, wywozu nieczystości stałych i ciekłych, oraz innych umów, gdy zostały zawarte (podstawa z art. 6 ust.1 lit. b RODO),

c. w celu oferowania Pani/Panu przez Sprzedawcę usług, podstawą do tego jest uzasadniony interes Sprzedawcy  
(z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); polega to na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych w trakcie obowiązywania umów: sprzedaży energii cieplnej, dostawy wody i odbioru ścieków, pozostałych umów z zakresu usług komunalnych, drogą pocztową, drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną lub poprzez SMS/MMS w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę,

d. w celach archiwalnych i dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawem usprawiedliwionej potrzeby lub obowiązku wykazania faktów przez Sprzedawcę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  

e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f. w celach statystycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g. w celach administracyjnych Sprzedawcy będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych w celu i na podstawach wskazanych powyżej w uzasadnionych prawnie przypadkach. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczyć może między innymi przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Sprzedawcy.

5.    Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a. prawo dostępu do swoich danych (podstawa z art. 15 RODO);

b prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (podstawa z art. 15 RODO);

c. prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (podstawa z art. 16 RODO);

d. prawo do usunięcia danych (podstawa z art. 17 RODO);

e. prawo do ograniczenia przetwarzania (podstawa z art. 18 RODO);

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (podstawa z art. 21 RODO);

g. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora (podstawa z art. 20 RODO);

h. w przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (podstawa z art. 13 ust. 2 lit. d). 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a. dane osobowe związane z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz dla realizacji celów wymienionych w pkt 3; 

b. dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do czasu wycofania zgody,

c. dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego  usług Sprzedawca może przetwarzać do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

7.  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom tj. operatorom pocztowym i kurierom, operatorom płatności internetowych, bankom w zakresie realizacji płatności, operatorom telekomunikacyjnym, podmiotom, które nabywają wierzytelności i pomiotom windykacyjnym ? w razie braku wykonania przez Panią/Pana zobowiązań wynikających z zawartej umowy. Dane mogą być przekazane również podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, policja, prokuratura lub innym oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. kancelariom prawnym, firmom informatycznym, wykonującym usługi na rzecz Sprzedawcy.

8.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9.   Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie profilowania Pani/Pana danych osobowych.  

10.    W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze Sprzedawcą.

12.  Niektóre szczegółowe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w umowach, na stronach internetowych Sprzedawcy, w  politykach prywatności i politykach cookies.

 

2021-02-08 00:00:00 | autor: IDO

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517