Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Informacja dla odbiorców ciepła

O strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła, wpływie wytwarzanego tego ciepła na środowisko w zakresie emisji: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków , azotu,  pyłów i  radioaktywnych  odpadów  w roku 2022 i 2023.

Eksploatowane źródło ciepła: Kotłownia węglowa przy ulicy Żołnierzy WiN 10 we Włodawie

Struktura zużywanych paliw pierwotnych

Źródło "A"

Jednostka

Rok 2022

Rok 2023

Miał węglowy /ilość/

[Mg]

13 578,78

12 001,37

Wartość opałowa

[kJ/kg]

21 659,84

21 851,42

Zawartość popiołu

[%]

12,37

9,07

 

Emisja wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów [Mg/rok]

Rodzaj emisji

Rok 2022

Rok 2023

Emisja SO2

81,86

79,43

Emisja Pyły

1,70

1,60

Emisja CO

85,63

71,84

Emisja NO2

40,17

36,69

Emisja CO2

26 397

24 088

Benzo(a)Piren

0,080

0,080

Radioaktywne odpady

-

-

Podstawa prawna:  § 23 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007, nr 16, poz. 92).

Procentowy udział ciepła wytworzonego z  odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych , w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej MPGK Spółka z o.o. wynosi 0%.
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, oznaczony symbolem „WP, c”, dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.z 2017, poz 1912) na podstawie danych własnych za 2022 r. wynosi: 1,81

Postawa prawna: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zródłach energii (t.j. Dz.U.z 2023 poz. 1436 ze zm.).

Plan wprowadzania ograniczeń w dostawach i odbiorze ciepła dla systemu ciepłowniczego miasta Włodawy w latach 2023 - 2025

Zakład Energetyki Cieplnej

Kierownik - mgr inż. Jacek Topolski

 


Zakład Energetyki Cieplnej pryz MPGK Sp. z o.o. we Włodawie prowadzi działalność w zakresie produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła dla odbiorców Miasta Włodawy zgodnie z udzielonymi koncesjami: na wytwarzanie ciepła - Nr WCC/45/560/4/1/98/RC z późniejszymi zmianami, oraz koncesją na przesył i dystrybucję ciepła Nr PCC/47/560/4/1/98/RC.

koparko - ładowarka typ HSW 9,50 Prowadząc powyższą działalność w oparciu o aktualne przepisy "Prawa Energetycznego" i "Prawa Ochrony Środowiska", jednocześnie biorąc pod uwagę stopień uprzemysłowienia regionu, oraz poziom dochodów naszych odbiorców dążymy do w pełni zaspokojenia potrzeb w ciepło przy minimalizacji kosztów jego dostaw, co udokumentowuje aktualna taryfa cieplna, zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ogólny zarys odstaw ciepła i infrastruktury ciepłowniczej.

Miasto Włodawa leży w III strefie klimatycznej dla której zgodnie z PN-82/B-02403 temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynków wynosi -20° C, system ciepłowniczy pracuje w oparciu o "Program Pracy Sieci". Temperatura wody sieciowej jest zależna od temperatury powietrza i dla warunków obliczeniowych wynosi 120/60° C.

Głównymi odbiorcami ciepła w rozbiciu procentowym są:


Typ odbiorcy ciepła %

Budownictwo mieszkaniowe

59,4

Urzędy i instytucje

23,3

Przemysł

1,2

Pozostali odbiorcy

16,1

 

Obecnie potrzeby cieplne wynoszą ok. 30 MW. Łączna trwała moc kotłowni wynosi 31.5 MW. Kotłownia wyposażona jest w cztery jednostki cieplne opalane miałem węglowym typu WR, z czego dwa kotły WR 5-022 warstwowe o wydajności 5,8 MW oraz WR 8(10) ze ścianami szczelnymi o max wydajności 10 MW, powyższe kotły są w pełni zautomatyzowane pod kątem procesów spalania. Czwarty kocioł jest kotłem WR5 starego typu z paleniskiem narzutowym o max wydajności 10 MW.

Wytworzone ciepło za pomocą zespołu pomp obiegowych, poprzez sieci wysokoparametrowe dostarczane jest do poszczególnych węzłów cieplnych i po przejściu przez układ wymienników jest oddawane do sieci niskich parametrów. Węzły cieplne należące do przedsiębiorstwa wykonywane są jako dwufunkcyjne (C.O. i C.W.U.) w technologii wymienników płytowych i JAD z automatyką pogodową i regulacyjną oraz wyposażone są w aparaturę kontrolno pomiarową. Zakład obsługuje również sieci niskich parametrów znajdujące się za węzłami grupowymi należącymi do przedsiębiorstwa. Pompy obiegowe


Planowane kierunki rozwoju i racjonalnego wykorzystania systemu ciepłowniczego.

W celu dostosowania działalności do obowiązującego prawa, a także podnoszenia jakości świadczonych usług konieczne są modernizacje i nowe inwestycje.

Planowany zakres tych prac to:

  1. Modernizacja źródła ciepła w celu dostosowania do zmieniających się przepisów i standardów emisyjnych oraz optymalnego wykorzystania paliw.
  2. Sukcesywna wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci na nowe w technologii rur preizolowanych, mająca na celu zmniejszanie strat na przesyle oraz zmniejszanie do minimum awarii sieci.
  3. Wykonywanie nowych przyłączy ciepłowniczych.
  4. Wykonywanie bieżące modernizacje i ulepszeń w węzłach ciepłowniczych
  5. Wykonanie regulacji sieci za pomocą zaworów nastawnych (STAD, STAF) z możliwością pomiaru  w obiektach.
  6. Wykonanie systemu wizualizacji i sterowania węzłów ciepłowniczych.
  7. Wykonanie systemu zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych.

Jest to tylko część koniecznych i pilnych zadań do wykonania, których realizacja może nastąpić jedynie po uzyskaniu zewnętrznych środków finansowych i przy ścisłej współpracy z władzami Gminy Miejskiej dla zminimalizowania kosztów, aby spełnić oczekiwania odbiorców odnośnie poprawy jakości świadczonych usług przy minimalnym wzroście cen energii.Biuru ZEC znajduje się przy ul. Żołnierzy WiN 22 pok. nr 10
Biuro Kotłowni Rejonowej znajduje się przy ulicy Żołnierzy WiN 10 
czynne w dni powszednie od godz. 700 do 1500.

ZEC prowadzi całodobowy dyżur pod numerem telefonu     (0-82) 572-14-58 
Dyżur komórkowy od godz. 700 do 1900     500-045-531


W przypadku zgłoszeń awarii uprzejmie prosimy o podanie dokładnego adresu / miejsca wystąpienia awarii oraz imienia i nazwiska.
W przeciwnym wypadku zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517