Cennik ZWiK

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  we Włodawie

informuje, że w okresie
od dnia 07.08.2016 r. do dnia 06.08.2017 r.

zgodnie z Uchwałą Nr XXV/114/16 Rady Miejskiej We Włodawie z dnia 17 czerwca 2016 r. przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków z wód opadowych i roztopowych z terenów gminy miejskiej Włodawa.

Podstawa prawna: Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami)

Tabela 1 Wysokość cen za odprowadzenie ścieków z wód opadowych roztopowych 

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Jednostka

1

Grupa I

Odbiorcy usług, którzy odprowadzają ścieki z wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacyjnego z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) oraz pozostałych powierzchni trwałych (w tym drogi i parkingi) należących do nieruchomości o przeznaczeniu mieszkalnym.

 

0,13

zł/m2/m-c

2

Grupa II

Odbiorcy usług, którzy odprowadzają ścieki z wód opadowych i roztopowych za pośrednictwem otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacyjnego z powierzchni dachów (w rzucie  poziomym) oraz pozostałych powierzchni trwałych (w tym drogi i parkingi) należących do nieruchomości o przeznaczeniu sakralnym, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek sfery budżetowej, organizacji społecznych i innych podmiotów niewymienionych w pozostałych grupach.

 

0,13

zł/m2/m-c

3

Grupa III

Odbiorcy usług, którzy odprowadzają ścieki z wód opadowych  i roztopowych za pośrednictwem otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacyjnego z powierzchni dachów (w rzucie poziomym) oraz pozostałych powierzchni trwałych (w tym drogi i parkingi) należących do nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, handlowym, usługowym, składowym, baz transportowych oraz portów i lotnisk.

 

0,13

zł/m2/m-c

 

Do ceny dolicza się podatek VAT zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę


1. RODZAJE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie i dostarczanie za pomocą urządzeń wodociągowych wody usługobiorcom, z którymi zawarto umowę,

2) w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków: oczyszczanie i odprowadzanie za pomocą urządzeń kanalizacyjnych ścieków, dostarczonych przez usługobiorców z którymi zawarto umowę.

 1. RODZAJ l STRUKTURA TARYFY:

Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę niejednolitą wieloczłonową. Zawiera różne dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców ceny i stawki opłat.

 1. TARYFOWE GRUPY ODBIORCÓW:

Taryfowe grupy odbiorców obejmują odbiorców wyodrębnianych na podstawie analizy sposobu wykorzystania wody lub odprowadzania ścieków, warunków odprowadzania ścieków, a także na podstawie sposobu rozliczeń za świadczone usługi. Uwzględniając zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz sposobu korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dokonano podziału odbiorców usług na grupy taryfowe.

4. RODZAJE GRUP TARYFOWYCH, WYSOKOŚĆ CEN l STAWEK OPŁAT:

4.1 Rozliczenia za dostarczona wodę

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. ceny - wyrażonej w zł/m3 - według stawek z Tabeli Nr 1.

2. stawki opłaty abonamentowej - niezależnie od ilości dostarczanej wody - płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody ( lub też całkowitego jego braku) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc.

Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r.( DzU.127 poz.886) - według stawek z Tabeli nr 2.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie informuje, że w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. będzie obowiązywała nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.Zgodnie z uchwałą Nr XVII/70/15 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20.11.2015 przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf na zborowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Tabela Nr 1 Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę w poszczególnych grupach taryfowych

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena w zł/m3 netto

1.

Grupa Taryfowa I odbiorcy wody bytowej

2,14

2.

Grupa Taryfowa II odbiorcy wody do celów spożywczych i farmaceutycznych

2,20

3.

Grupa Taryfowa  III Odbiorcy wody do celów przemysłowych

2,24

Tabela Nr 2 Stawki opłat abonamentowych

Lp.

Rodzaj stawki

 Za gotowość             w zł

 Za odczyt              w zł

 Za rozliczenie w zł

Wysokość stawki abonamentowej                 w zł

1.

Odbiorcy z wodomierzem głównym

2,06

0,37

0,16

2,59*

2.

Odbiorcy z wodomierzem głównym i dodatkowym

2,06

0,74

0,32

3,12*

3.

Odbiorcy w lokalach budynków wielorodzinnych

-

0,37

0,45

0,82*

4.

Odbiorcy ryczałtowi

2,06

-

0,16

2,22*

*stawkę mnoży się przez ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym

Tabela Nr 3 Wysokość cen za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w poszczególnych grupach taryfowych.

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Cena w zł/m3 netto

1.

Ścieki bytowe

5,26

2.

Ścieki przemysłowe

9,54

 


Tabela Nr 4 Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.


Lp

Rodzaj substancji

Jednostka

Dopuszczalna wartość

1.

ChZTcr

g/O2/m3

1 500,0

2.

BZT5

g/O2/m3

800,0

3.

Zawiesina ogólna

g/m3

300,0

4.

Azot ogólny

g/N/m3

196,0

5.

Fosfor ogólny

g/P/m3

15,0

6.

Chlorki

mg/Cl/1

1 000,0

7.

Siarczany

mg/SO4/l

500,0

8.

Chrom ogólny

mg/Cr/1

1,0

9.

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

mg/1

100,0


Pozostałe dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (nie wymienione w tabeli 4.) przyjmuje się w wysokości określonej w załącznikach nr l i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 roku (Dz  U 136 póz. 964).

Tabela nr 5 Stawki  opłat  dodatkowych   (za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3)

Lp.

 

Wartości przekroczenia wskaźnika

 

 

do 25%

26%-50%

51%-100%

ponad 100%

 

Wskaźniki określone w umowie

 

pH    poniżej 6,5   do 6,0  i powyżej  9,5 do 10,0

pH poniżej 6,0 do 5,5 i powyżej 10,0 do 10,5

pH poniżej  5,5 do 4,5 i powyżej 10,5 do 11,0

pH poniżej 4,5 i
powyżej 11,0

1.

Odczyn pH

0,04

0,27

0,58

0,77

2.

BZT5

 

 

0,08

 

 

 

0,54

 

 

 

1,16

 

 

 

1,55

 

3.

ChZTcr

4.

Zawiesina ogólna

5.

Substancje   ekstrahujące   się   eterem naftowym i pozostałe nie ujęte w tabeli nr4

6.

Azot ogólny

0,16

 

1,08

 

2,32

 

3,09

 

7.

Fosfor ogólny

 

Do cen i stawek opłat wymienionych w tabelach 1, 2, 3 i 5 dolicza się obowiązujący podatek VAT zgodnie z odrębnymi przepisami

 

5. WARUNKI ROZLICZEŃ Z UWZGLĘDNIENIEM WYPOSAŻENIA NIERUCHOMOŚCI W PRZYRZĄDY l URZĄDZENIA POMIAROWE:
 1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone
  są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia
 2. O ile umowa zawarta z odbiorcą usług nie stanowi inaczej łączna opłata za zbiorowe
  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierana jest za każdy miesiąc, w
  którym były świadczone usługi.
 3. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę usług niezależnie od tego, czy Odbiorca
  usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
 4. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki na warunkach i
  terminach określonych w umowie.
 5. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza
  głównego. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się ilość odebranych ścieków nieruchomości jako równą ilości dostarczonej wody.
 6. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie
  wskazań tych urządzeń.
 7. Ilość odprowadzonych ścieków w rozliczeniach z odbiorcami usług, którzy zainstalowali na
  własny koszt wodomierz dodatkowy, ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza
  głównego i dodatkowego.
 8. W przypadku braku wodomierza głównego, nie dłużej niż do terminu określonego ustawą, ilość
  wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody
  określone odrębnym przepisem prawa, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilość
  wody wynikającej z norm.
 9. W przypadku świadczenia usług odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia
  pomiarowego ilość ścieków ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm
  zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach jako równą ilości ścieków
  określonej w umowie.
 10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza

6. WARUNKI STOSOWANIA CEN l STAWEK OPŁAT:

W taryfie za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. obowiązują warunki rozliczeń zgodne z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz.U. Nr 72 poz.747 i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Dz.U. Nr 127 poz 886), a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 24 lutego 2012 roku- (Uchwała Rady Miejskiej we Włodawie Nr XXI/102/12 z dnia 24 lutego 2012 roku.

umUrzšd Pracy Urzšd Skarbowy

 


OgłoszeniaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowych:
Bank Zachodni WBK 79 1500 1373 1213 7002 6923 0000
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 11 349 000,00 zł