Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Ogłoszenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu wizyjnego

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  z siedzibą we Włodawie, ul. Żołnierzy WiN 22, (dalej: MPGK Sp. z  o.o.)  informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (82) 572 12 76. Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się także:

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W MPGK Sp. z  o.o powołano Inspektora Ochrony Danych.   Do kontaktu   z   Inspektorem Ochrony Danych  służy  adres email: iod@mpgk.wlodawa.pl.  Może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem także pisemnie na adres siedziby  wskazany w pkt I, z dopiskiem ?Inspektor Ochrony Danych?.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu MPGK Sp. z  o.o (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za  który MPGK Sp. z  o.o   uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV. ODBIORCY DANYCH

Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez  MPGK Sp. z  o.o podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby MPGK Sp. z  o.o dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I  i  II .

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

2021-02-08 00:00:00 | autor: IDO

Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517